การอบรมที่ผ่านมา

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2551
ได้จัดการเปิดอบรม หลักสูตร E-learning สำหรับ Course Creator เป็นการจัดอบรมภายใน ให้แก่ อาจารย์ที่สนใจ ที่ห้องปฎิบัติการ คอมพิวเตอร์ 6 ซึ่งได้รับ ความร่วมมือระหว่าง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และ สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อภายใน 1111

ตรวจสอบการสแกนลายนิวมือได้ที่
eBioWebService

ร้องเรียนงานบริการได้ที่นี่
ส่งเรื่องร้อง

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ใหม่ที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 และ 4


บริการค้นหาเบอร์โทรภายในมหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์ผู้สอน

  การสร้างและพัฒนาบทเรียน ผ่านระบบ E-learning สำหรับ อาจารย์ การปรับแต่ง การเพิ่มแหล่งข้อมูล การเพิ่มกิจกรรมการเรียน

(Download Manual Zip File) (Download Manual Pdf File)


คู่มือประกอบการอบรบที่ผ่านมา

  หลักสูตร E-learning สำหรับ Course Creator สร้างรายวิชาใหม่ การสร้างกระดานข่าว การสร้างแบบทดสอบ การอัพโหลดไฟล์

(Download Manual Zip File) (Download Manual Pdf File)Teacher : 74
Student : 19175

Copyright ©2009 Computer Service Center Mahanakorn University of Technology